FAQ – Ofte Stilte Spørsmål

Generelt om skolen

Hva er Centric IT Academy?

Centric IT Academy er en offentlig NOKUT-godkjent fagskole som gir rett til støtte fra Lånekassen. Vår IT tekniske fagskole er unik i Norge og kombinerer utdanning, praksis og jobb i ett løp. Vårt prioriterte mål er å få alle våre studenter ut i jobb etter endt utdannelse!
I tillegg til fagskole er vi også et IT-selskap som leverer drift, support og overvåking på kundens utstyr og applikasjoner. Tjenestene spenner fra Service Desk til drift av helhetlig infrastruktur, applikasjoner og nettverk. Vi har også bemanningsavdelinger som leier ut IT-konsulenter over hele landet.

Hvilke studier tilbyr Centric IT Academy?

For tiden tilbyr vi følgende studier:

 

  • IT Drift og Supportteknikk
  • System og Nettverksadministrator

 

Studiene har oppstart i august, og avslutning i  juni. Det er obligatorisk undervisning 2 til 3 dager per uke – øvrige ukedager avsettes til selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver.
Mer utførlig informasjon om det enkelte studiet finner du i menyvalget «Studier».

Hvor ligger skolen?

Skolen holder til ved Østre torg i Hamar (Grønnegt 52). Dette er midt i sentrum med gode buss- og togforbindelser, 5 min gange fra jernbanestasjonen.

Hva er skolens åpningstider?

Skolen er åpen fra 09:00 – 16:00

Som student har du mulighet til å benytte ledige LAB/grupperom innenfor disse åpningstidene.

Søknadsprosess og opptakskrav

Når er søknadsfristen for opptak?

F.o.m. våren 2020 søkes studieplasser via www.samordnaopptak.no (velg Fagskoler). Søknadsfrist er 15.april. Etter fristen kan man søke eventuelle restplasser direkte til skolen.

Hvordan søker jeg?

Innsøking foretas via www.samordnaopptak.no innen 15. april.

Søknad for restplasser fylles ut digitalt på vår hjemmeside etter det ordinære opptaket. Husk at dokumentasjon på tidligere skolegang og/eller praksis må vedlegges eller ettersendes. Har du ikke mulighet for skanning, kan dette sendes per brevpost, eller leveres ved vårt kontor i Hamar. Vi får ikke behandlet din søknad for nødvendige papirer er mottatt. Dersom du ikke har dokumentasjon, skriv dette i søknaden og eventuelt ta kontakt slik at du kan fylle ut en egenevaluering.

Hva er opptakskravene?

IT Drift og Supportteknikk har følgende opptakskrav:  

  • Det generelle grunnlaget for opptak til studiet IT Drift og Supportteknikk er fullført og bestått
    videregående opplæring (i hht NKR nivå 4).
  • Eller realkompetanse: Søkere som fyller 23 år eller mer det året du søker, og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

System og Nettverksadministrator har følgende opptakskrav:  

  • Fullført studiet IT Drift og Supportteknikk
  • Eller fullført og bestått videregående opplæring fra programfag Dataelektroniker eller lignende teknologiske linjer (i hht NKR nivå 4).
  • Eller realkompetanse: Søkere som fyller 23 år eller mer det året du søker, og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Kan jeg søke fritak/innpasning hvis jeg har tilsvarende fag/emner/sertifiseringer?

Ja. Innpassing kan gis på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse.

Er det krav til norskkunnskaper ved opptak?

Undervisningen foregår normalt på norsk , og dine norskkunnskaper må være tilstrekkelige for å følge denne undervisningen. Pensum foreligger hovedsakelig på engelsk.

Jeg har ikke fullført videregående opplæring – kan jeg begynne på noen av studiene?

Dersom du på søknadstidspunktet fortsatt går på videregående skole, og ikke har mottatt vitnemål, kan du tas opp med forbehold, dvs. at godkjent vitnemål må fremlegges før studiestart. Du kan altså ikke starte på utdanningen før slik dokumentasjon er mottatt og godkjent av skolen.
Er du minst 18 år og ikke har fullført videregående opplæring, vil vi gjøre en realkompetansevurdering mot opptakskravene i den utdanningen du ønsker å starte på. Vi vil da vurdere eventuell annen utdanning og kurs, relevant arbeidserfaring og annen bakgrunn som kan være relevant for opptak.  

Jeg har ikke hatt engelsk siden ungdomsskolen – blir det vanskelig å lese faglitteratur på engelsk?

Du må regne med å bruke mer tid på forberedelser, lesing og på oppgaveløsning enn de som har hatt engelsk til VG II-nivå eller høyere. Vi anbefaler at du leser en god del engelsk i løpet av sommeren før skolestart for å øke ordforrådet.

Utdanning og studiestart

Når er studiestart?

Våre studier har oppstart i august.

Hva er utdanningens varighet?

Begge studier går over ett år på dagtid. Undervisning 2 til 3 dager per uke, øvrige dager er avsatt til selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver, eventuelt til praktikantplass.

Hvilke emner undervises det i?

IT Drift og Supportteknikk

IT Drift og Supportteknikk

 

System og Nettverksadministrator

System og Nettverksadministrator

Får jeg studiepoeng?

Ja. Begge studier gir 60 studiepoeng.

Hva koster studiene?

Priser p.t. våren 2019:

IT Drift og Supportteknikk: kr 75.500,-

System og Nettverksadministrator: kr 93.150,-

Kan jeg få lån og stipend i Lånekassen?

Begge studier regnes som fulltidsstudier, og gir rett til stipend og lån fra Lånekassen.

Har skolen nettstudier?

Nei, skolen tilbyr ikke nettstudier.

Hva er Masterclass?

Dette er et tilbud som gis til de beste studentene på System og Nettverksadministrator-studiet. De vil få ekstra ressurser i form av tilgang til kursopplegg og sertifiseringer. Ved fullført studium får de ett års arbeidskontrakt hos Centric.

Benyttes gjesteforelesere i utdanningene?

Ja. I tillegg til våre faste instruktører benytter vi oss av gjesteinstruktører med lang erfaring fra IT-bransjen. Gjesteforelesere vil også være et element i vår Masterclass som tilbys våre toppstudenter.

Hvordan ser timeplanen ut?

Framdriftsplaner for hele studieåret leveres ut til studentene første skoledag. Vi følger skoleruta til Hedmark Fylkeskommune mht. oppstart/avslutning, ferier osv. Eksamensdagene fremkommer også av denne framdriftsplanen. Det er obligatorisk oppmøte 2 til 3 dager i uken. 

Har skolen høstferie, juleferie og påskeferie?

Ja, vi følger skoleruta til Hedmark Fylkeskommune.

Hvor finner jeg studiehåndboken?

Studiehåndboken finner du på denne nettsiden under menyvalget «For studenter».

Hvor finner jeg forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy?

Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy finner du her og i studiehåndboken.

Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy.

Hvilken læringsplattform (LMS) bruker skolen?

Vi bruker læringsplattformen Moodle.

Moodle er et viktig verktøy i skolehverdagen som til enhver tid gir studentene oversikt over studiene, resultater, nyheter fra skolen og kontaktinformasjon til instruktører og medstudenter.

Hvilke velferdsordninger har jeg tilgang på som student?

Våre studenter er fra høsten 2016 medlem av Studentskipnaden Innlandet (SINN). Du betaler en semesteravgift til SINN (p.t. Kr 420,-) og får tilgang på studentboliger, studentrådgivning og kantine. Les mer på websiden til SINN.

 

Ved studiestart utstedes studiebevis som gir rett til kollektivrabatt og en rekke andre gode tilbud.  Studiebevis utstedes kort tid etter studiestart. Midlertidig studiebevis kan utstedes første studiedag dersom det ønskes.

Eksamen og vitnemål

Når er eksamen?

Eksamen avholdes ved avslutning av hver emne og vil derfor fordele seg utover studieåret.  Vår læringsplattform viser oppdatert informasjon om eksamensdatoer og innleveringsfrister. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Hva skjer hvis jeg er syk på eksamen?

Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil du kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Du har rett til å avlegge ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen.

Kan jeg ta opp igjen eksamen?

Ja. Studenter som ikke har bestått, mangler tidligere eksamener, eller som ønsker å forbedre en eksamenskarakter kan melde seg til kontinuasjonseksamen. For kontinuasjonseksamen tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 1.500,-. Det vil fremgå av framdriftsplanen hvilke datoer som er satt av til kontinuasjonseksamener. Den beste karakteren blir påført ditt vitnemål. Når du har avlagt og bestått alle eksamener utstedes vitnemålet.

Hvor mange ganger kan jeg ta opp igjen en eksamen?

Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil du kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Du har rett til å avlegge ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen.

Får jeg vitnemål etter endt utdanning?

Ja. Når du har avlagt og bestått alle eksamener utstedes vitnemål.

Praksisplass og jobbmuligheter

Hvilke muligheter finnes for praksisplass under studietiden?

Vi har som målsetning å tilby alle studenter som ønsker det en praksisplass. Ved oppstart av nytt studieår, kan man melde seg på vårt Centric Internship Program som består av et 3-dagers kurs som kvalifiserer til praktikantstilling hos oss. Deretter kan man søke på de til enhver tid ledige praktikantstillingene. Disse utlyses fortløpende for våre studenter.

Hva slags praksisplasser finnes?

De fleste stillingene er innenfor våre Servicedesker, men også andre avdelinger har behov for praktikanter. Dette dreier seg mest om funksjoner innen support og drift. Fra tid til annen kan det være behov for praktikanter i forbindelse med prosjekter, enten internt eller for kunder. Da vil praktikantplassen være tidsavgrenset over en spesifisert periode.  

Er praksisplassen lønnet?

Ja. Praksisen er ikke en obligatorisk en del av utdannelsen, og det utbetales dermed praktikantlønn etter gjeldende satser.

Hvordan er jobbmulighetene etter endt utdanning?

Innen IT-bransjen er det alltid behov for personer med aktuell utdanning og erfaring.

 

IT Drift og Supportteknikk:

Etter endt studium er du kvalifisert til å jobbe med 1. og 2. linje support.  Arbeidsoppgaver kan f.eks. være brukerstøtte og feilsøking.

 

System og Nettverksadministrator:

Som nettverksadministrator jobber du med å drifte nettverk. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være å planlegge, installer og konfigurere nettverk. Du kan også jobbe med nettverksdesign, nettverkssikkerhet og planlegging og ledelse av IT-prosjekter.

Bøker og utstyr

Hvilke bøker skal jeg kjøpe?

Bøker er inkludert i studieavgiften. Vi tar oss av bestilling av pensumbøker og sørger for at du har det du trenger til hvert emne.

Bør jeg ha egen PC hjemme?

Som student hos oss disponerer du en PC i studietiden på skolen. Dersom du har mulighet til å sitte på skolen og jobbe med skolearbeidet der, har du ikke behov for å kjøpe egen maskin hjemme. De fleste vil likevel foretrekke å ha en egen maskin som kan benyttes hjemme.