Praktisk info

Kontaktinformasjon

Gateadresse

Centric IT Academy

Grønnegt. 52

2317 Hamar

Postadresse

Centric IT Academy

Postboks 511

2304 Hamar

Web

E-post: itacademy.no@centric.eu

Hjemmeside: itacademy.no

Facebook:  facebook.com/CentricITAcademy

Praktiske opplysninger

ADRESSEENDRING, TELEFON OG EPOST

Adresseendring, nytt telefonnummer eller e-postadresse må meldes til skolen omgående.

EKSAMEN

Eksamen avholdes normalt ved avslutning av hver emne. Datoer og tider offentliggjøres på skolens læringsplattform. Ved fravær kreves legeattest eller tilsvarende godkjent dokumentasjon.
Vil man gå opp til ny eksamen, må man søke om dette på eget skjema.  For ny eksamen pga ugyldig fravær, eller for forbedring av karakter faktureres et administrasjonsgebyr på Kr 1.500,-.
Sjekk skolens forskrift om opptak og eksamen for mer informasjon.

FRAMMØTE OG FRAVÆR

Det er obligatorisk frammøte og det føres fravær.
Alt fravær fra undervisningen skal varsles, senest samme dag eller så snart det er praktisk mulig.
Fravær varsles ved å sende melding til melding@itacademy.no.
For høyt fravær kan medføre tap av eksamensrett.

Fravær som skyldes dødsfall i nær familie, giftermål eller andre påkrevde plikter mv, skal det søkes/meldes om på eget skjema.

KARAKTERER

Det gis karakterer i alle fag der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått.
Eventuell klage på karaktersetting skal fremsettes skriftlig innenfor angitt frist (sjekk Forskrift om opptak og eksamen).

PENSUM

Alle emner har en fagplan som beskriver målsetninger og omfang av emnet. I tillegg finnes en Læringsutbyttebeskrivelse (LUB) som beskriver hva man forventer at studentene skal sitte igjen med av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i det enkelte emnet og samlet for studiet.

PRAKTIKANTPLASS

Alle studenter kan søke om praktikantplasser i Centric IT Solutions organisasjon. I forbindelse med studiestart avholdes et innførings og opplæringskurs for de som ønsker praktikantplass (Centric Internship Program). Ledige plasser offentliggjøres normalt på skolens læringsplattform. Tildeling av praktikantplass skjer etter at oppdragsgiver har gjennomgått søknader og intervjuet søkerne. Praksisdager vil ikke sammenfalle med undervisningsdagene.

RØYKING OG DAMPING

Røyking og damping er ikke tillatt innendørs, og heller ikke rett ved inngangen til bygget. Røyking skal foregå ved anvist plass på torget, der det er utplassert askebeger.

STUDIEBEVIS

Alle studenter kan få utstedt studiebevis fra skolen. Når studieavgiften er betalt, får man også et oblat som verifiserer medlemskap i Studentsamskipnaden og som klistres på studiebeviset. Fremvisning av beviset gir rabatter ved reiser osv. Ved tap av studiebevis, skal skolen underrettes. Ved trykking av nytt bevis, vil studenten bli avkrevd et gebyr.

STUDENTSAMSKIPNADEN

Centric IT Academy er tilknyttet Studentsamskipnaden Innlandet (Sinn). Dette innebærer at alle studenter som betaler studieavgiften kan benytte seg av Sinn’s velferdstilbud. Dette omfatter bl a studentkafè, studentboliger og studenthelsetjenester. Mer informasjon på nettsiden www.sinn.no.

STUDIEPOENG

Et heltidsstudium utgjør til sammen 60 studiepoeng.

TILLITSVALGT

Tillitsvalg er klassens primære kommunikasjonskanal ovenfor instruktører og skolen. Tillitsvalgt har ansvar for å gjennomføre klassens time og har også jevnlig møter med rektor.

UNDERVISNINGSROMMENE (U1, U2 OG U3)

Det forventes at studenten holder orden i den delen av undervisningsrommet som han/hun benytter. Når dagen avsluttes skal personlige effekter, evt skrivesaker, pappkrus o lign fjernes, slik at plassen / rommet er klar til neste dag/student. (Det er ikke tillatt å spise i undervisningsrommet.)

UNDERVISNINGSTID

Studiene ved IT Academy har undervisningsplaner som følger skoleruta til Fylkeskommunen Innlandet (mht høst, jul, vinter, påske og sommerferie). Skolens undervisningsplan er å finne på skolens læringsplattform.

Normal undervisningstid er på hverdager kl 09:00 – 15:00

VERDISAKER

Studentene må passe på sine egne verdisaker. Centric står ikke erstatningsansvarlig ved tyveri eller hærverk utført av tredje part.

VITNEMÅL

Vitnemål blir utlevert etter siste eksamen for studieåret. Kandidater som ikke fullfører studiet og/eller ikke avlegger alle eksamener, får ikke utstedt vitnemål, men får utstedt et kompetansebevis. Det utleveres kun ett originalt vitnemål, og dersom man mister dette, vil skolen kunne utstede en karakterutskrift.