Studiehåndbok

Kontaktinformasjon

Gateadresse

Centric IT Academy

Grønnegt. 52

2317 Hamar

Postadresse

Centric IT Academy

Postboks 511

2304 Hamar

Telefon: 913 81 296

E-post: itacademy.no@centric.eu

Hjemmeside: www.itacademy.no

Facebook: www.facebook.com/CentricITAcademy

Praktiske opplysninger

ADRESSEENDRING, TELEFON OG EPOST

Dersom du flytter, får nytt telefonnummer eller e-postadresse, må du gi beskjed til skolen omgående.

BRANNVERN

Studenten plikter å gjøre seg kjent med lokalenes rømningsveier.
Ved utløsning av alarm, skal vinduer og dører være lukket. Lokalene forlates rolig via rømningsveiene.
NB: Heis skal ikke benyttes ved brann.

EKSAMEN

Eksamen avholdes normalt ved avslutning av hver emne i hht eksamensreglementet. Datoer og tider offentliggjøres på Moodle. Ved fravær kreves legeattest eller tilsvarende godkjent dokumentasjon. Studenten har rett til å avlegge ny eksamen innenfor første kalenderår etter opprinnelig eksamen. I enkelte emner vil det være mulighet for kontering innenfor samme skoleår. For avlegging av ny eksamen ved ugyldig fravær, eller for forbedring av karakter avkreves et administrasjonsgebyr på Kr 1.500,-. Studenten må selv melde seg opp til ny eksamen innenfor angitte frister. Sjekk skolens forskrift om eksamensavvikling for mer informasjon.

ETISKE RETNINGSLINJER, LOVBRUDD OG LIGNENDE

Oppførsel som kan virke støtende på andre skal ikke forekomme i undervisningstiden. Ved ekskursjoner gjelder samme regler og retningslinjer for studentene som om de var tilstede i undervisningslokalene. Skolens datasystemer skal ikke under noen omstendighet brukes til å vise eller sende/videresende materiale som kan virke støtende på andre, f eks grove vitser, bilder med pornografisk eller kopibeskyttet/ulovlig innhold. Bruk av datasystemet som ikke kan relateres til utdanningen skal ikke forekomme.
Det er forbudt å skaffe seg eller forsøke å skaffe seg tilgang til andres data, dataområder eller programutrustning. All installasjon av programvare på skolens datasystemer skal godkjennes av instruktør på forhånd. Studenten plikter å underrette skolen om eventuell uberettiget tilgang til beskyttet område, andres påloggingsinformasjon eller lignende.
Forhold som faller innenfor norsk lovgivning, vil kunne bli straffeforfulgt som lovbrudd.

FRAMMØTE OG FRAVÆR

Det er obligatorisk frammøte og det føres fravær.

Alt fravær fra undervisningen skal varsles, senest samme dag eller så snart det er praktisk mulig.
Fravær varsles ved å sende melding til melding@itacademy.no.

Det forventes presist oppmøte til timene, da det kan være forstyrrende for undervisningen at noen kommer for sent.
Hvis du er borte fra undervisningen, er det ditt ansvar å komme á jour.

Fravær som skyldes dødsfall i nær familie, giftermål eller andre påkrevde plikter mv, skal det søkes om på forhånd på eget skjema som er tilgjengelig på skolens læringsplattform Moodle (LMS) eller i administrasjonen.

KARAKTERER

Det gis karakterer i alle fag der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er ikke bestått.
Eventuell klage på karaktersetting skal fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter at karakterutskrift er mottatt av studenten. Klagen blir behandlet i h h t skolens forskrift om eksamen.

MATPAUSER

Bespisning skal skje i fellesareal og annet område beregnet for formålet. Det er ikke tillatt å spise i undervisnings- eller grupperom. Studentene kan benytte og får rabatt på høyskolens kantine.

PENSUM

Alle emner har en fagplan som beskriver målsetninger og omfang av emnet. I tillegg finnes en Læringsutbyttebeskrivelse (LUB) som beskriver hva man forventer at studentene skal sitte igjen med av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i det enkelte emnet og samlet for studiet. Fagplan og LUB er tilgjengelig på Moodle.

PRAKTIKANTPLASS

Alle studenter kan søke om praktikantplasser i Centric IT Solutions organisasjon. I forbindelse med studiestart avholdes et innførings og opplæringskurs for de som ønsker praktikantplass (Centric Internship Program). Ledige plasser offentliggjøres normalt på Moodle. Tildeling av praktikantplass skjer etter at oppdragsgiver har gjennomgått søknader og intervjuet søkerne. Praksisdager vil ikke sammenfalle med undervisningsdagene.

RØYKING OG DAMPING

Røyking og damping er ikke tillatt innendørs, og heller ikke rett ved inngangen til bygget. Røyking skal foregå ved anvist plass på torget, der det er utplassert askebeger.

STUDENTKONTO

Ved oppstart opprettes en studentkonto for hver enkelt student. Brukernavn og passord gir tilgang til studentnettet (Moodle) og epost (fornavn.etternavn@itacademy.no). Skolen benytter studentkontoen ved utsendelse av informasjon, og studentene må følgelig sørge for å sjekke sin itacademy-epost jevnlig for å få med seg viktige beskjeder.

STUDIEBEVIS

Alle studenter kan få utstedt studiebevis fra skolen. Når studieavgiften er betalt, får man også et oblat som verifiserer medlemskap i Studentskipnaden og som klistres på studiebeviset. Fremvisning av beviset gir rabatter ved reiser osv. Ved tap av studiebevis, skal skolen underrettes. Ved trykking av nytt bevis, vil studenten bli avkrevd et gebyr.

STUDENTSKIPNADEN

Centric IT Academy tilknyttet i Studentskipnaden i Innlandet (Sinn). Dette innebærer at alle studenter som betaler studieavgiften kan benytte seg av Sinn’s velferdstilbud. Dette omfatter bl a studentkafè, studentboliger og studenthelsetjenester. Mer informasjon på nettsiden www.sinn.no.

TILLITSVALGT

Tidligst én uke etter oppstart og senest fire uker etter oppstart skal klassen velge tillitsvalgt. Verv som tillitsvalgt vil medføre noen ansvarsoppgaver og kommunikasjonsansvar ovenfor skolen / klassen.

Instruks for tillitsvalgt

Tillitsvalg er klassens primære kommunikasjonskanal ovenfor instruktører og skolen.
Klager på skolen eller instruktører skal gå gjennom tillitsvalgt siden forholdene mest sannsynlig berører hele klassen. Ved klager oppfordres tillitsvalgt til å løse saken direkte med instruktør dersom dette er mulig. Ofte kan små forandringer gjøre at problemer løses.
Hvis saken ikke løses direkte med instruktør, skal tillitsvalgt henvende seg til administrasjonen.
Saker av personlig art er det naturlig at studenten tar opp med instruktøren eller administrasjonen selv.

UNDERVISNINGSROMMENE (U1, U2 OG U3)

Det forventes at studenten holder orden i den delen av undervisningsrommet som han/hun benytter. Når dagen avsluttes skal personlige effekter, evt skrivesaker, pappkrus o lign fjernes, slik at plassen / rommet er klar til neste dag/student. (Det er ikke tillatt å spise i undervisningsrommet.)

UNDERVISNINGSTID

Studiene ved IT Academy har undervisningsplaner som følger Hedmark fylkes skolerute (mht høst, jul, vinter, påske og sommerferie). Skolens undervisningsplan er å finne på læringsplattformen Moodle (også kalt LMS). Normal undervisningstid er på hverdager til følgende tider:

  • Undervisning: kl 09:00 – 15:00
  • Lunsj: ca kl 11:00 – 11:45

VERDISAKER

Vi gjør oppmerksom på at alle studenter må passe på sine egne verdisaker. Centric står ikke erstatningsansvarlig ved tyveri eller hærverk utført av tredje part.

VITNEMÅL

Vitnemål blir utsendt innen 6 uker etter sensur. Ved manglende innbetaling vil vitnemål bli holdt tilbake. Kandidater som ikke fullfører studiet og/eller ikke avlegger alle eksamener, får ikke utstedt vitnemål, men kan få utstedt kompetansebevis.

Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Hjemmel: Fastsatt av styret for Centric IT Solutions AS 7. desember 2018 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 4 og § 6.

Allmenne regler

§ 1 Virkeområde

  1. Forskriften gjelder alle opptak til fagskoleutdanning ved Centric IT Academy.
  2. Forskriften omfatter alle eksamener ved Centric IT Academy hvis resultat inngår på vitnemål eller karakterutskrift. Eksamen kan bestå av flere deleksamener i form av innleveringsoppgaver, praktiske og teoretiske prøver, som til sammen utgjør en avsluttende vurdering.

§ 2 Generelle bestemmelser

Fagskolens studenter skal gjøres kjent med denne forskrift via Studiehåndbok og/eller skolens digitale læringsplattform.

Studenten plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende forskrifter og regler ved Centric IT Academy og eventuelle spesifikke bestemmelser som gjelder det studiet studenten er tatt opp ved. Manglende kjennskap til ovennevnte kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Opptak til fagskoleutdanning

§ 3 Søknadsfrist og kunngjøring

Fagskolen plikter hvert år i god tid å kunngjøre studietilbudet på egnet måte, for å sikre at informasjonen om inntak for påfølgende studieår når aktuelle søkere. Kunngjøring om studietilbud skal omfatte informasjon om søknadsfrist, studieavgift og opptakskrav.

Fagskolen har rullerende opptak fram til studiestart. Fagskolen skal fortløpende behandle innkomne søknader og meddele søkere skriftlig om endelig inntak. Meddelelse om inntak skal finne sted innen 4 uker etter mottatt søknad.

Dersom det ikke er flere ledige studieplasser, skal søkere som ikke blir meddelt inntak, få tilbud om å stå på venteliste.

§ 4 Fritak og innpassing

Søkere og studenter kan søke om innpassing eller fritak for spesifiserte emner basert på tidligere utdanning eller praksis. Søknad skal skje på eget skjema og vedlegges nødvendig dokumentasjon. Søknadsfrist er senest én uke etter studiestart og én uke før undervisningen i det aktuelle emnet startes. Minst 30 fagskolepoeng må være avlagt ved Centric IT Academy for at vitnemål kan utstedes.

Fritak fra emner vedtas etter innstilling fra fagansvarlig instruktør. Vedtaket kan påklages i hht § 17.

§ 5 Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet IT drift og supportteknikk er fullført og bestått videregående opplæring i hht NKR nivå 4.

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet System og nettverksadministrator er
Fullført studiet IT drift og supportteknikk eller
Fullført og bestått videregående opplæring fra programfag Dataelektroniker eller lignende i hht NKR nivå 4.

Realkompetanse:

Søkere som i opptaksåret fyller 23 år og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

a) Med realkompetanse menes den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, annen utdanning eller aktiviteter som kan anses å være relevant. Realkompetansen skal dokumenteres i den grad det lar seg gjøre ved attester, kursbevis, vitnemål og egenvurdering.
b) Realkompetansen vurderes opp mot det formelle opptakskravet til studiet det søkes opptak til og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Vurderingen foretas av fagskolens faglige og pedagogisk ansvarlige personale og endelig vedtak om opptak fattes av rektor.

§ 6 Søkere fra land utenfor Norge

Søkere fra land utenfor Norge må oppfylle kravene til det studiet det søkes opptak til, gjennom formell utdanning eller realkompetanse som vurderes som tilsvarende de formelle opptakskravene til det studiet som det søkes opptak til. I tillegg må søkere fra land utenfor Norden kunne dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper som tilsvarer det formelle opptakskravet til det studiet det søkes opptak til.

§ 7 Betinget opptak

Etter nærmere vurdering kan det gis betinget opptak der søker mangler deler av opptaksgrunnlaget.
Forutsetningen er at søker kvalifiserer seg før studiet påbegynnes. Vedtak om inntak kan ikke foretas før hele opptaksgrunnlaget er dokumentert. Inntil 30% av studieplassene kan forbeholdes disse søkerne.

Eksamen – gjennomføring og klage

§ 8 Eksamensrett

  1. Studenter som er tatt opp til et fagskoletilbud ved Centric IT Academy, har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i studietilbudet. Studenten kan imidlertid miste eksamensretten dersom fraværsprosenten er over 25 % eller studieavgiften ikke er betalt i hht studiekontraktens vilkår. Tap av eksamensrett er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2b og kan påklages i hht § 18 i denne forskrift.
  2. I hvert emne kan det fastsettes særskilte arbeidskrav, slik som innleveringer eller krav om obligatorisk frammøte og/eller praksis som må være fullført før eksamen kan avlegges. Opplysninger om dette skal være beskrevet i fag- eller studieplanen og offentliggjøres på skolens digitale læringsplattform senest èn uke etter studiestart. Studenter som ikke oppfyller slike særskilte arbeidskrav som er fastsatt, har ikke rett til å gå opp til eksamen og kan bli avmeldt fra aktuelle eksamener uten forhåndsvarsel.
  3. Studenter som ved akutt sykdom eller andre uforutsette forhold (force majeure) ikke kan gjennomføre eksamen på fastsatt tidspunkt, skal etter søknad vedlagt gyldig dokumentasjon (fra lege, psykolog eller offentlig etat) få anledning til å avlegge ny eksamen på et annet tidspunkt. Søknad om ny eksamen må leveres innen tre dager etter ordinær eksamensavvikling.
  4. En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme emne mer enn tre ganger og senest i løpet av neste studieår. I særlige tilfeller kan fagskolen gi dispensasjon for et fjerde forsøk etter søknad fra studenten. En student anses for å ha framstilt seg til eksamen dersom han/hun trekker seg etter avmeldingsfristens utløp uten gyldig grunn, ikke møter til eksamen, ikke oppfyller særskilte arbeidskrav som beskrevet ovenfor eller møter på eksamen og trekker seg under eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert.
    Det beregnes egen eksamensavgift fra og med 2. forsøk. Eksamensavgiften må være betalt før studenten kan avlegge eksamen. Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren.

§ 9 Oppmelding og avmelding til eksamen

Studenter som følger et fagskoletilbud ved Centric IT Academy vil automatisk bli oppmeldt til studietilbudets ordinære eksamener. Skolen plikter i god tid å informere skriftlig om hvor, når og hvordan eksamen gjennomføres.
Studenter som stryker til eksamen, uteblir fra eksamen eller ønsker å forbedre sin eksamenskarakter, må selv melde seg opp til ny eksamen. Påmelding skal skje skriftlig innen fastsatte frister.
Studenter kan søke om utsatt eksamen på fastlagt skjema senest én uke før eksamen. Søknaden behandles av skolens administrasjonen og skriftlig tilbakemelding gis så snart søknaden er behandlet og senest 3 virkedager etter mottatt søknad. Studenter som har søkt om utsatt eksamen, er selv ansvarlige for å holde seg orientert om neste eksamensavvikling i det aktuelle emnet, og bekrefte sin påmelding til den nye eksamenen.
Studenter som er innvilget permisjon fra studiet kan likevel fremstille seg til eksamen i permisjonstiden. Studenten er da selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen.
Avmelding til eksamen må skje skriftlig senest en uke før eksamen. Senere avmelding eller uteblivelse uten gyldig dokumentert fravær teller som et eksamensforsøk, jf. § 8, 4. ledd.

§ 10 Frammøte

Eksamenskandidaten skal møte presis til eksamen. Møter en kandidat for sent, skal vedkommende henvende seg til inspektøren og forklare grunnen. Hvis ingen andre kandidater har forlatt lokalet, skal kandidaten få utlevert eksamensoppgaven og begynne eksamen. Kandidater som møter for sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. En kandidat som møter etter at en annen har forlatt eksamenslokalet, kan nektes adgang til å delta på eksamen. Kandidaten regnes da som ikke møtt.

Hver kandidat må registrere seg på et eksamensskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen.

§ 11 Eksamen under særlige vilkår

Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette i god tid, og senest to måneder før eksamen. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal fremgå av dokumentasjonen om grunnlaget for særordningen er av permanent eller midlertidig karakter.
Særordninger kan for eksempel være spesiell fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen, eller i spesielle tilfeller alternativ eksamensform.
Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier.
Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time.
Gjelder særordningen en innleveringsoppgave, kan innleveringsfristen utsettes med inntil 48 timer.
Studenter med et annet morsmål enn norsk har ikke rett til utvidet tid til eksamen.
Fagskolen fatter enkeltvedtak om tilrettelegging. Vedtaket kan påklages i hht § 17 i denne forskrift.

§ 12 Fusk

Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved eksamen eller deleksamen. Som fusk regnes også uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten uberettiget tilgang til eksamen eller vitnemål. Fusk eller forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamen og/eller og tap av retten til å fremstille seg til eksamen ved Centric IT Academy i inntil ett år.
Dersom det er tillatt med hjelpemidler under eksamen, skal skolen tydelig informere om dette før eksamen. Dersom en kandidat har hjelpemidler som ikke er tillatt tilgjengelig under eksamen, også på områder utenfor eksamenslokalet, er dette å anse som fusk eller forsøk på fusk. Kandidaten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen.
Ved innleveringsoppgaver og andre skriftlige vurderingsformer vil plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder bli vurdert som fusk. Innlevering av besvarelser som er helt eller delvis identiske regnes som fusk. Dette kan også gjelde dersom besvarelsen er preget av manglende selvstendighet, svært lik besvarelse som studenten har benyttet ved annen eksamen ved Centric IT Academy eller annen utdanningsinstitusjon, eller den åpenbart er utarbeidet av andre.
Dersom det oppstår mistanke om fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til slike handlinger under eksamen, skal studenten snarest mulig gjøres oppmerksom på mistanken og at dette vil bli rapportert. Studenten velger selv om han/hun vil fullføre eksamen. Dersom studenten ikke fullfører eksamen, og mistanken senere frafalles eller studenten blir frifunnet for forholdet, vil ikke eksamen inngå som et tellende forsøk.
Vedtak om annullering av eksamen og eventuelt tap av eksamensrett som følge av fusk eller forsøk på fusk fattes av styret. Annullering av eksamen teller som ett forsøk til eksamen. Etter at det foreligger vedtak om annullering, skal eventuelle vitnemål eller karakterutskrifter leveres tilbake til fagskolen.
Adgangen til annullering foreldes ikke, jfr Lov om fagskoleutdanning, 2016-07-17, § 9.

Vedtak om annullering av eksamen og tap av eksamensrett kan påklages i hht § 17 i denne forskrift.

§ 13 Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte. Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som samsvarer med læringsutbyttebeskrivelsene i det enkelte emne.

Følgende vurderingsformer kan benyttes:

Skoleeksamen: Skriftlig eller muntlig prøve som avholdes i lokaler anvist av fagskolen og under tilsyn av personer utpekt av fagskolen.
Innleveringsoppgave: Oppgave som utarbeides innenfor et forhåndsbestemt tidsrom og leveres til en definert tidsfrist.
Vurderingsformen kan bestå av ett av ovennevnte elementer eller en kombinasjon av disse. Hvilke vurderingsform som benyttes, og vektingen av de ulike elementene skal fremgå av emnets studieplan.

Det skal benyttes bokstavkarakterer, eller vurderingen bestått / ikke bestått. Karakterskalaen går fra A t.o.m. F, hvor A er beste karakter og F er «Ikke bestått».

Karakterskala

A — Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt, kunnskaper, ferdigheter.

B — Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper og ferdigheter.

C — Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikt, kunnskaper og ferdigheter.

D — En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper og ferdigheter.

E — Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig innsikt, kunnskaper og ferdigheter.

F — Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser manglende innsikt og sammenheng, kunnskaper og ferdigheter.
Alle emner må være bestått for å oppnå vitnemål etter endt utdanning. Dersom kun enkelte emner i studiet er bestått, kan det utstedes et kompetansebevis.

§ 14 Sensur

Dersom fagskolen ikke benytter eksterne sensorer, skal vurderingsformen og vurderingsordningene være gjenstand for jevnlig ekstern evaluering.

Eksamensresultatet skal kunngjøres senest 20 virkedager etter avholdt eksamen.

§ 15 Fritak fra eksamen

En student kan gis fritak fra eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen er avlagt ved samme eller en annen institusjon. Søknad om fritak for eksamen må framsettes skriftlig innen en uke etter oppstart av studiet og senest en uke før eksamen, og må inneholde nødvendig dokumentasjon av eksamen som ønskes godskrevet.

Fritak fra eksamen avgjøres av fagansvarlig instruktør.

Fritak fra eksamen skal framgå på vitnemål og karakterutskrift med merknad om grunnlaget for fritaket.

Det gis ikke fritak for deleksamener hvor det er en avsluttende sammensatt vurdering.

Fritak fra eksamen i ett eller flere fag har ingen innvirkning på studieavgift eller andre avgifter til skolen.

§ 16 Klage på karaktersetting eller formelle feil ved eksamen

Klage over karakterfastsetting eller formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig innen tre uker. Dersom klagen gjelder begrunnelse for karakter, løper klagefristen fra den dagen begrunnelsen er mottatt. Gjelder klagen formelle feil ved eksamen, løper fristen fra eksamensdagen. Klagen skal meddeles skriftlig til skolens postadresse.

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sin prestasjon. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

Begrunnelse skal gis innen 20 virkedager etter at studenten har framsatt krav om det.

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelse kan meddeles muntlig eller skriftlig.

Ved klage over karakterfastsetting benyttes nye sensorer. Klagesensur skal foreligge innen samme frister som gjelder for ordinær eksamen etter at klagesensor er oppnevnt. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages.

Klage over formelle feil ved eksamen behandles av fagskolen. Med formelle feil menes feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller sensur. Dersom klager gis medhold, og dette kan ha hatt betydning for en eller flere studenters prestasjon eller bedømmelse av denne, skal det foretas ny sensur eller holdes ny eksamen så snart som mulig. Dersom klager ikke gis medhold, kan dette påklages videre i hht § 18 i denne forskrift.

§ 17 Klagebehandling

En klage skal leveres skriftlig til skolens postadresse innen 3 uker fra studenten er gjort kjent med vedtaket og stiles til den som har fattet vedtaket. Vedtaket kan deretter endres til gunst for klager av den som har fattet vedtaket. Klager som ikke tas til følge, videresendes uten opphold til rette klageinstans.

Klageinstans vedrørende annullering av eksamen og tap av eksamensretten er Nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

Klageinstans vedrørende formelle feil ved eksamen er skolens styre.

Klageinstans vedrørende andre klager på enkeltvedtak er skolens klagenemnd.

Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Klager på enkeltvedtak behandles i hht Forvaltningslovens §28 og 29.

Det skal alltid gis begrunnelse for vedtaket, jfr Forvaltningslovens § 24.

Klagenemnd

Skolens klagenemnd oppnevnes av styret og skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak. Arbeidet ledes av en egen instruks fra styret. Klagenemndas leder og varamedlem skal fylle de lovbestemte kravene for lagdommere og skal ikke være ansatt på fagskolen. 2 av medlemmene skal være studenter. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlemmet for lederen og to andre medlemmer er til stede.

Sammensetningen offentliggjøres i Studiehåndbok og/eller skolens digitale læringsplattform.

Vedtak fattet av klagenemnda i saker om fagskolens enkeltvedtak kan ikke påklages.

§ 18 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 07. desember 2018.

Centrics virksomhetsområder innen IT

Centric IT Academy er en del av Centric IT Solutions AS på Hamar.

I Europa: Nederland, Belgia, Luxembourg, Frankrike, Tyskland, Sveits, Norge, Sverige, Litauen og Romania.

I Norge: Oslo, Bergen, Stavanger, Hamar, Drammen og Trondheim.